Synagoge Winsum

Stichting Behoud Synagoge Winsum

Restauratie

Aan de restauratie werd maart 2010 begonnen. De afronding vond plaats begin januari 2011.


Stichting Behoud Synagoge Winsum
In het bestuur van de stichting NA de Vriesgebouw namen op 9 maart 2006 de heren A. Dees, H. Christenen en J.C. Regtien zitting. Nadat de nieuwe bestuursleden, waarbij H. Hamburger en A. Nienhuis waren toegetreden, in de KVK ingeschreven en overleg met het FNV had plaatsgevonden op het verbreken van de relatie, werden de statuten gewijzigd en de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Behoud Synagoge Winsum


De voorbereiding…
Om te restaureren moet een deskundige, een architect of een bouwkundige, nagaan hoe het gebouw oorspronkelijk was, welke materialen gebruikt werden en wat in de loop der tijd aan specifieke dingen is verdwenen. Berend Raangs was onze deskundige. Hij stelde een bouwaanvraag op voor de Gemeente Winsum.


Stichting Behoud Synagoge Winsum heeft de vergunningen bij de gemeente aangevraagd. Een Sloep-en bouwvergunning werd verkregen. In verband met blijvend toekomstig gebruik door kleinere groepen was een gebruiksvergunning niet noodzakelijk.


Gemeentelijk Monument
Voor fondsenwerving is het van belangrijk, dat de gemeente het behoud van de Synagoge van groot belang vindt. Hierop werd een verzoek ingediend om het gebouw de status te verlenen van Gemeentelijk Monument. Begin 2010 werd de status van gemeentelijk monument door de Gemeenteraad van Winsum vastgesteld.


Subsidie
In het bilateraal overleg op 12 februari 2009 heeft wethouder Johan Steen enthousiast gereageerd op het voorstel tot renovatie. Hij verzocht ons om een bidboek te maken waarna de heer Steen in Het College en later Aan de raad een substantieel subsidievoorstel deed. Het Bidboek is 5 mei uitgebracht en aan de raadsleden verzonden. De raad besloot vervolgens gunstig op het voorstel om 100.000 euro te reserveren voor de synagoge en een ander project.

Per brief, daterende van 8 juni 2009, heeft B & W ons bericht, dat de gemeenteraad akkoord is gegaan en voldaan aan het voorstel van B & W. Een bedrag van 50.000 euro werd opgenomen voor de restauratie van de synagoge.

Bij de provincie Groningen werd een verzoek ingediend om het restauratieplan in aanmerking te laten komen voor de subsidie van 100.000 euro uit de Regeling Programma Landelijk Gebied 2007-2013 van het zogenaamde Leaderproject. De adviescommissie heeft vervolgens Positief geadviseerd.


Fondsen
Door deze positieve reactie is de fase van fondsenwerving ingetreden. Het Oranjefonds, Wierdafonds, Scholtensfonds, VSBfonds, RABO-bank Noordenveld West Groningen, fonds Levi Lassen hebben een belangrijk bedrag beschikbaar gesteld, terwijl ook plaatselijke instanties een belangrijke bijdrage leverden.

Inmiddels werden door de heren Ger Kroon en Berend Raangs voorbereidingen getroffen het project aanbestedingsgereed te maken. De aanbesteding heeft in de maand augustus 2009 plaatsgevonden en de aanwijzing van de aannemer is 11 september gedaan. Het is aannemer de Boer uit Kantens. De restauratie is in januari gestart.

Midden oktober 2010 waren de werkzaamheden in volle gang. Bouwvergaderingen zijn gehouden waarin afspraken zijn gemaakt om de restauratie te voltooien. Langzamerhand werden de contouren van de oude synagoge weer zichtbaar. De boogramen kwamen binnen enkele weken. Vervolgens was de vrouwengalerij in de maak. Bij de afbraak van het plastic zijn oude plekken te voorschijn gekomen en oude werden ouden kleuren zichtbaar. Naast de bouwbegeleiding door Berend Raangs werkte Douwe Zwart uit Winsum mee. Verheugd waren wij,dat uit restanten van de Mikwe de vroegere situatie weer zichtbaar kon worden gemaakt.

De restauratie is begin januari 2011 voltooid en de heropening heeft 28 april 2011 plaatsgevonden.

Synagoge Winsum © 2013 by NLvdW Frontier Theme